Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

O atlasu

Atlas pramenů, jehož stránky jste právě navštívili, je jedním z výstupů projektu Prameny spojují. Cílem atlasu je předat výsledky tříletého multidiciplinárního výzkumu 41 vybraných pramenů zájemcům o problematiku vody, pramenů či pramených oblastí a to jak laické tak odborné veřejnosti.

Právě požadavek na dvě odlišné cílové skupiny vedl k rozdělení atlasu do dvou částí. Laická úroveň atlasu představuje každý ze setu pramenů formou jeho karty na níž jsou veškeré informace o prameni ve zjednodušené podobě. Jádrem karty je symbol pramene jehož části představují výsledky jednotlivých expertiz, zatříděné do předem stanovených kategorií. Následují základní údaje o prameni, jeho poloze, chemických a fyzikálních vlastnostech a charakteru jeho okolí. Každá karta pramene je doplněna fotografiemi a případně videem. K vybraným pramenům jsou dále dostupné informace také formou takzvaného mikropříběhu s bližší textovou interpretací uvedených dat.

Ukázka karty pramene. Klíčový je znak pramene, složený ze symbolů kategorií každé expertizy. 

Cílem expertní části atlasu je umožnit především odborné veřejnosti studovat získané výsledky. Expertní část tvoří webová mapová aplikace umožňující práci s prostorovými daty projektu uloženými ve formě vrstev. Klíčovou vrstvou jsou zkoumané prameny ke kterým je mimo jejich polohy dostupná také atributová složka (atributová tabulka). Informace obsažené v expertní úrovni jsou podrobnější, než v případě laické úrovně a interpretace výsledků předpokládá alespoň částečnou znalost studované problematiky čtenářem.

Expertní část Atlasu pramenů je zaměřena na práci s jednotlivými datovými vrstvami. Umožňuje podrobnější studium získaných výsledků. 

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden